Důvody, proč u nás studovat: 

  • sportovní zaměření školy – 6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně (praktická maturita z profesní sebeobrany), 4 týdenní sportovní soustředění v učebním plánu (lyžařské, branné, horolezecké, střelecké)
  • výuka dvou cizích jazyků – pokračování v angličtině (popř. němčině) ze ZŠ, ruština jako druhý povinný jazyk
  • vysoká ICT vybavenost školy – učebna výpočetní techniky, dataprojektory a učitelská PC v každé učebně, připojení všech PC na internet, interaktivní tabule, elektronická žákovská knížka
  • vlastní elektronická knihovna – studijní podklady zpracované elektronicky nejen pro běžnou výuku, ale i k využití v domácí přípravě
  • odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)

  • významní partneři školy v oblasti vzdělávání: Univerzita obrany v Brně (kurz přežití)
  • propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách v vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.); specializované sportovní kurzy (branný, střelecký, horolezecký)
  • kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, poznávací výměnné zájezdy (Anglie, Polsko, Rakousko aj.), pořádání maturitních plesů, sportovní vystoupení žáků školy na různých akcích
  • členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích v oblastních, krajských i republikových kolech
  • ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu

 PREZENTACE O ŠKOLE

(otevřete kliknutím)