Jednotná přijímací zkouška 2024 (info z CERMAT)

 

Základní informace

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Dokdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.

Může tak v prvním kole podat dohromady 5 přihlášek (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

 

Termíny pro podání přihlášky

  1. do 30. listopadu 2023 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

  2. od 1. února do 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

 

 

 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy:

 

1. Elektronicky (s oveřenou elektronickou indentitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).

2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.

3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

 

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak na konci dubna 2024.

 

Uchazeči, kteří: 1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Budou konat JPZ v naší škole 12. dubna 2024 15. dubna 2024
29. dubna 2024 30. dubna 2024
Nebudou konat JPZ v naší škole ani v jednom termínu 8. dubna 2024 25. dubna 2024 26. dubna 2024

 

Test fyzické zdatnosti koná žák pouze jednou, a to i v případě, že by JPZ konal v naší budově školy v obou termínech.

 

Kde se budou konat zkoušky

1. Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

2. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol.

3. Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

 

Pozvánky

Pozvánky k JPZ a školní přijímací zkoušce posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

 

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je dohromady 100 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

 

Specifikace požadavků

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavkůPro školní rok 2024/2025 budou vydány aktualizované specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

 

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z Českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z Matematiky je vyhrazeno 70 minut

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

U zkoušky je zakázáno používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

 

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. však střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2023/2024.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

 

Uchazečům, kteří požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.

 

Ředitel zveřejní výsledky na veřejně přístupném místě 15. května 2024.

Pokud uchazeč využil podání přihlášky elektronicky, získá informace o přijetí společně s řediteli.

 

2. kolo přijímacího řízení se NEKONÁ. Kapacita přijímaných uchazečů již byla naplněna. 

 

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Timto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole).

Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru".

Nově již toto neplatí protože všechna místa budou díky prioratizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

 

 

Zdroje informací

Upozorňujeme, že neručíme za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit (včetně různých přípravných testů) jiných, převážně soukromých subjektů.

Společně s informacemi z tohoto webu proto prosím získávejte relevantní informace z oficiálních informačních zdrojů.

 

Nejen pro potřeby výchovných poradců ze základních škol nabízí Centrum ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) možnost absolvovat bezplatný online kurz zaměřený na průběh přijímacího řízení, včetně organizace jednotné přijímací zkoušky a procesu podávání přihlášek na SŠ.

Bližší informace ke kurzu naleznete na oficiálních stránkách NPI ČR

 


JEDNOTNÁ (SPOLEČNÁ) ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – didaktický test z českého jazyka a matematiky

Uvádíme odkazy na on-line testy, které můžete nyní využít při domácí přípravě.

 

Aktuality

2. kolo přijímacího řízení se nekoná

Kapacita přijímaných uchazečů již byla naplněna. 

Výsledky přijímacího řízení 2024

Milí uchazeči, zveřejňujeme dlouho očekávané výsledky přijímacího řízení 2024 :)

Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK