KRITÉRIA PRO ROK 2022 BUDOU ZVEŘEJNĚNA DO KONCE LEDNA 2022, NÍŽE UVÁDÍME KRITÉRIA PRO ROK 2021:

Termín doručení přihlášek řediteli školy: do 1. března 2022 včetně

Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem!

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů. Maximální možný počet získaných bodů je 165. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 37 celkově, z testu fyzické zdatnosti je minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí 12. Uchazeč body získá ze tří oblastí následovně:

  1. za hodnocení prospěchu ze ZŠ (15 bodů ze 165 bodů = 9,09%)
  2. za testy fyzické zdatnosti (50 bodů ze 165 bodů = 30,30%)
  3. za jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (100 bodů ze 165 bodů = 60,91%)

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Při rovnosti bodů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:

  1. Počet bodů z kondičních testů
  2. Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
  3. Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí NA JEJICH ŽÁDOST (podle §20 odst. 4 školského zákona) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

 

1) Průměrný prospěch ze základní školy - maximálně 15 bodů

Boduje se přepočtený průměr pololetního a závěrečného vysvědčení 8. třídy společně s pololetním vysvědčením 9.

   Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:

prumer na vysvedceni

2) Test fyzické zdatnosti - (kondiční test) - maximálně 50 bodů

Obsahuje Jacikův test, shyby na hrazdě (výdrž ve visu na hrazdě pro dívky), člunkový běh, skok daleký z místa a Cooperův test.

Podrobné informace k disciplínám najdete zde.

Pokud se uchazeč zúčastnil TFZ nanečisto, ve kterých dosáhl u jednotlivých disciplín lepšího výsledku než v den konání TFZ, bude mu na jeho žádost započítán v rámci přijímacího řízení výsedek z TFZ nanečisto.

Kritéria TFZ

 

3) Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky

maximálně 100 bodů

(50 b. ČJ, 50 b. M).

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ze ZŠ.

Aktuality

Kdo je v karanténě a kdo ne

AKTUALIZACE

Distanční výuka je zpět

AKTUALIZACE (PLATÍ OD 20.9.)

Termíny podzimních MZ

info pro maturanty + ROZPIS

Hola, hola, ...

... škola volá :)

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola