Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)

 - počet přijímaných uchazečů: 88

 

 • Termín podání přihlášek: od 1. února do 20. února 2024

 • K přihlášce je nutné přiložit:

           -  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

           -  Vysvědčení ze ZŠ za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku

 

 • Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol dle Vaší priority. 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů.

Maximální možný počet získaných bodů je 165. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 70 celkově, z testu fyzické zdatnosti je minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí 30.

 

Uchazeč body získá ze tří oblastí následovně za:

 1. hodnocení prospěchu ze ZŠ (15 bodů ze 165 bodů = 9,1 %)

 2. testy fyzické zdatnosti (50 bodů ze 165 bodů = 30,3 %)

 3. jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (100 bodů ze 165 bodů = 60,6 %)

 

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Při rovnosti bodů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:

 1. Počet bodů z testů fyzické zdatnosti

 2. Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky

 3. Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky.

 

 

Osobám s cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se dle § 20 odst. 4 školského zákona při přijímacím řízení NA JEJICH ŽÁDOST promíjí přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před minimálně dvojčlennou zkušební komisí, které předchází prostor pro písemnou přípravu uchazeče, která bude trvat nejdéle 10 minut. Obsahem rozhovoru bude: a) samostatný ústní projev (téma: domov a rodina, škola a studium, volný čas); b) řízený dialog; c) porozumění psanému textu; d) popis obrázku.

Nevykoná-li uchazeč-cizinec jednu nebo více dílčích částí ústního rozhovoru úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. 

 

Cizinci podle  § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také ,,cizinec" nebo ,,uchazeč-cizinec") se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 NA JEJICH ŽÁDOST promíjí přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u této osoby ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před minimálně dvojčlennou zkušební komisí, které předchází prostor pro písemnou přípravu uchazeče, která bude trvat nejdéle 10 minut. Obsahem rozhovoru bude: a) samostatný ústní projev (téma: domov a rodina, škola a studium, volný čas); b) řízený dialog; c) porozumění psanému textu; d) popis obrázku.

Nevykoná-li uchazeč-cizinec jednu nebo více dílčích částí ústního rozhovoru úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. 

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazycePokud škola písemný test JPZ zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25% a má právo použít překladový slovník.

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

 

 

1) Průměrný prospěch ze základní školy - max. 15 bodů

Boduje se průměr pololetního a závěrečného vysvědčení 8. třídy společně s pololetním vysvědčením 9. třídy.

Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 

TABULKA VYSVEDCENI

 

2) Test fyzické zdatnosti - max. 50 bodů

 

      Skládá se z 5 disciplín: 

 • Člunkový běh

 • Běh na 1000 m

 • Shyby/Výdrž ve shybu (pouze pro dívky) - libovolný úchop

 • Jacíkův test (CMT)

 • Skok daleký z místa

 

Podrobné informace k disciplínám najdete zde.

Pozn. Pokud se uchazeč zúčastnil TFZ nanečisto, ve kterých dosáhl u jednotlivých disciplín lepšího výsledku než v den konání TFZ, bude mu na jeho žádost započítán v rámci přijímacího řízení výsedek z TFZ nanečisto.

 

Tabulka 4

 Minimální počet je 30 bodů.

 

3) Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky (CERMAT) max. 100 bodů

 

 • Český jazyk - max. 50 bodů

 • Matematika - max. 50 bodů

 

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ze ZŠ.

 

 

Bezpečnostní služby (68-42-L/51)

 - počet přijímaných uchazečů: 20

 

 • K přihlášce je nutné přiložit:

           -  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

           -  Výuční list

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů.

Maximální možný počet získaných bodů je 150. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 50 celkově, z testu fyzické zdatnosti je minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí 20.

 

Uchazeč body získá ze tří oblastí následovně za:

 1. školní přijímací zkoušku - testy fyzické zdatnosti (50 bodů ze 150 bodů = 33,3 %)

 2. jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (100 bodů ze 150 bodů = 66,7 %)

 

přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Při rovnosti bodů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:

 1. Počet bodů z testů fyzické zdatnosti

 2. Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky

 3. Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky.

 

Osobám s cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se dle § 20 odst. 4 školského zákona při přijímacím řízení NA JEJICH ŽÁDOST promíjí přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před minimálně dvojčlennou zkušební komisí, které předchází prostor pro písemnou přípravu uchazeče, která bude trvat nejdéle 10 minut. Obsahem rozhovoru bude: a) samostatný ústní projev (téma: domov a rodina, škola a studium, volný čas); b) řízený dialog; c) porozumění psanému textu; d) popis obrázku.

Nevykoná-li uchazeč-cizinec jednu nebo více dílčích částí ústního rozhovoru úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. 

 

Cizinci podle  § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také ,,cizinec" nebo ,,uchazeč-cizinec") se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 NA JEJICH ŽÁDOST promíjí přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u této osoby ověří nejdéle 20 minutovým rozhovorem před minimálně dvojčlennou zkušební komisí, které předchází prostor pro písemnou přípravu uchazeče, která bude trvat nejdéle 10 minut. Obsahem rozhovoru bude: a) samostatný ústní projev (téma: domov a rodina, škola a studium, volný čas); b) řízený dialog; c) porozumění psanému textu; d) popis obrázku.

Nevykoná-li uchazeč-cizinec jednu nebo více dílčích částí ústního rozhovoru úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení. 

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Pokud škola písemný test JPZ zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25% a má právo použít překladový slovník.

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

 

1) Test fyzické zdatnosti - max. 50 bodů

 

      Skládá se z 5 disciplín: 

 • Člunkový běh

 • Běh na 1000 m

 • Shyby/Výdrž ve shybu (pouze pro dívky) - libovolný úchop

 • Jacíkův test (CMT)

 • Skok daleký z místa

 

Podrobné informace k disciplínám najdete zde.

Pozn. Pokud se uchazeč zúčastnil TFZ nanečisto, ve kterých dosáhl u jednotlivých disciplín lepšího výsledku než v den konání TFZ, bude mu na jeho žádost započítán v rámci přijímacího řízení výsedek z TFZ nanečisto.

Tabulka 4

 Minimální počet je 20 bodů.

 

2) Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky (CERMAT) max. 100 bodů

 

 • Český jazyk - max. 50 bodů

 • Matematika - max. 50 bodů

 

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ze ZŠ.

 

Aktuality

Předávání maturitních vysvědčení

10. 6. 2024 v 17:00

2. kolo přijímacího řízení se nekoná

Kapacita přijímaných uchazečů již byla naplněna. 

Výsledky přijímacího řízení 2024

Milí uchazeči, zveřejňujeme dlouho očekávané výsledky přijímacího řízení 2024 :)

Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK