• vzděláváme budoucí pracovníky bezpečnostních sborů a připravujeme žáky i pro práci ve státní správě a administrativě
 • pro výuku zajišťujeme odborníky z praxe i profesionální trenéry
 • organizujeme praktickou výuku s ohledem na budoucí uplatnění
 • disponujeme bohatým vybavením pro výuku - kriminalistické techniky (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie), vzduchovky, řezy skutečných zbraní apod.
 • nabízíme řadu sportovních aktivit - výuka karate, juda, profesní sebeobrany, gymnastiky, plavání apod. (6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně, 4 týdenní sportovní soustředění v učebním plánu (lyžařské, branné, horolezecké, střelecké/technické)

NAVÍC

 • výuka dvou cizích jazyků – výběr z AJ, NJ, RJ
 • vysoká ICT vybavenost školy, a to včetně žákovské FREE WIFI
 • vlastní výukový e-learningový systém EKNIHOVNA – univerzální vzdělávací webová aplikace, kterou využíváme pro výuku a také v rámci samostatných vzdělávacích kurzů a výukových modulů. Tento systém je možné doplnit o jakýkoli obsah v textové i multimediální podobě. Součástí Eknihovny je výukový program BLEDSCHOOL pro výuku cizích jazyků, díky kterému doahujeme dlouhodobě nadprůměrných výsledků u maturitních zkoušek
 • odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)
 • významní partneři školy v oblasti vzdělávání a budoucího uplatnění
 • propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách s vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.)
 • kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, sportovní vystoupení žáků školy na různých akcích
 • členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích – v oblastních, krajských i republikových kolech
 • ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu

A TROCHU HISTORIE :D

Na počátku dnešních Bezpečnostně právních akademií (do roku 2012 známé také jako SOŠOOM - SOŠ Ochrany osob a majetku) stál záměr Josefa Krysty, olympijského reprezentanta a absoloventa Karlovy univerzity, založit soukromou školu bezpečnostně právního zaměření. V březnu roku 1992 byla Ministerstvu školství České a Slovenské Federativní Republiky předložena ke schválení pedagogická dokumentace jednotlivých studijních oborů a v dubnu téhož roku byla škola oficiálně zapsána do rejstříku škol. Počáteční název první, tehdy ostravské školy, zněl - Střední odborná škola ochrany osob a majetku (SOŠ OOM). S tímto pedagogickým záměrem vyjádřilo tehdy souhlas i Ministerstvo vnitra ČSFR.

Výuka byla zahájena v září roku 1992.

K názvu škol Bezpečnostně právní akademie vedly zejména tyto skutečnosti:

 • BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka všech vyučovaných oborů zaměřuje
 • označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější a moderní vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě

SÍŤ ŠKOL BPA (kliknutím na název města navštívíte příslušnou webovou stránku):

Aktuality

SAMOSTUDIUM 2020

Instrukce k samostudiu

MATURITY 2021

Aktualizace sekce Maturitní zkoušky

Archiv aktualit ->

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Praha, s. r. o., střední škola